Producenci

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin Sklepu Internetowego NAJLEPSZESUPLE.pl

Regulamin Sklepu Internetowego NAJLEPSZESUPLE.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów .

Warunki Ogólne, Warunki Zamawiania I Sprzedaży:

1. Właścicielem Sklepu Internetowego NAJLEPSZESUPLE.pl jest firma Najlepsze Suple Kazimierz Płochecki z siedzibą w Koszalinie 75-511, ul: Piłsudskiego 12/6 nip:6692051777 regon:321092841


2. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://www.najlepszesuple.pl
3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok
4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5.  Do realizacji zamówienia niekonieczne jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego najlepszesuple.pl. Podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.
7. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
8. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską , lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zależności od miejsca wysłania towaru. Towar można odebrać osobiście  w naszym sklepie stacjonarnym ul:Bohaterów Warszawy 2a Hala Kupiecka Boks 47 75-211 Koszalin tel:889-432-359
9. Ceny w Sklepie Internetowym NAJLEPSZESUPLE.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.
10. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

11. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
12. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.
13. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

14.Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

15.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

16.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

17.Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul.Piłsudskiego 12/6 75-511 Koszalin

18.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

19.Klient może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej: Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sklep Najlepszesuple.pl , Klient nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.

20.Sklep Najlepszesuple.pl dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób. W przypadku płatności kartą zwrot do tej transakcji następuje na rachunek tej karty.

21 Termin czternastodniowy, w którym klient może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu.
22. Wyłączenie: prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 
    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    zawartej w drodze aukcji publicznej;
    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

-UWAGA-
Produkt należy do nas odesłać w całości i numerem własnego konta bankowego. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Koszt odesłania produktu ponosi Klient.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, reklamacje z tego tytułu będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy Klient wraz z osobą doręczającą przesyłkę (upoważniony przedstawiciel Poczty Polskiej) sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny, który zostanie podpisany przez Adresata przesyłki i Doręczającego.

PRODUKTY W PROMOCJI Z DOSTAWĄ GRATIS SĄ WYSYŁANE ZA POSREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ PO WPLACENIU PIENIĘDZY NA NASZE KONTO...
  Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym NAJLEPSZESUPLE.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.

 


Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

User Online

User Online: 1
Today Accessed: 120
Total Accessed: 130262
Your IP: 23.22.240.119Copyright © 2011 Suplementy - All rights reserved | Projekt i wykonanie: Web Group